Arkiv för april 26th, 2009

1401-1500:
令 零 齢 冷 領 鈴 勇 通 踊 疑
擬 凝 範 犯 厄 危 宛 腕 苑 怨
柳 卵 留 貿 印 興 酉 酒 酌 酵
酷 酬 酪 酢 酔 配 酸 猶 尊 豆
頭 短 豊 鼓 喜 樹 皿 血 盆 盟
盗 温 監 濫 鑑 猛 盛 塩 銀 恨
根 即 爵 節 退 限 眼 良 朗 浪
娘 食 飯 飲 飢 餓 飾 館 養 飽
既 概 慨 平 呼 坪 評 刈 希 凶
胸 離 殺 純 鈍 辛 辞 梓 宰 壁

img_0795

Wok
Ris